Domov detí sv. Antona

Program centra pre deti a rodiny

Program centra pre deti a rodiny sv. Antona o.z.

1. Kontaktná adresa centra a telefónne číslo

                   Centrum pre deti a rodiny sv. Antona o.z.

                   Pri potoku 45/3

                   906 38  ROHOŽNÍK

IČO: 42353092

DIČ: 2023896655

e-mail: dedrohoznik@gmail.com

                        telefónne číslo: 0905 852 351

                        Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Dubníček, riaditeľ

 

2. Adresa miest vykonávania opatrení:

Pri potoku 45/3, Rohožník – sídlo

Pri potoku 209, Rohožník – administratívne miestnosti

Všetky deti v Centre pre deti a rodiny sv. Antona o.z. (ďalej len „centrum“) sú umiestnené výlučne v profesionálnych náhradných rodinách.

 

3. Účelom centra (§ 45 ods. 1 písm. a) zákona je vykonávanie

opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia(ďalej len „pobytové opatrenie súdu“).

 

4. Druh vykonávaných opatrení, ak účelom centra je

V centre sú vykonávané nasledujúce druhy vykonávaných opatrení a to na základe rozhodnutia súdu:

-       o nariadení ústavnej starostlivosti,

-       o nariadení neodkladného opatrenia alebo

-       o uložení výchovného opatrenia

 

5. Forma vykonávania opatrení podľa § 45 ods. 4 zákona

Opatrenie podľa § 45 ods.1 písm. a) sa v  centre vykonáva pobytovou formou v zmysle § 45 ods. 4 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

6. Opis cieľovej skupiny

Centrum sv. Antona, vykonáva pobytové opatrenia na základe § 46 zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to:

a) dieťa na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia (ods. 1 písm. a) bodu 3),

b) plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa (ods. 1 písm. b) bodu 2).

 

7. Celkový počet miest v centre  ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou vo viacerých budovách centra, počet miest v jednotlivých budovách centra

Celkový počet miest pre pobytovú formu je 15 miest v profesionálnych náhradných rodinách v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je profesionálny náhradný rodič vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.

 

8. Opis vnútorných a vonkajších priestorov centra, a ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, opis podmienok zachovania súkromia vrátane opisu podmienok na osobnú hygienu

Centrum pre deti a rodiny sv. Antona o.z. sa nachádza v časti budovy, ktorá je vlastníctvom Obce Rohožník, okr. Malacky. Budova sa skladá z prízemia a jedného nadzemného podlažia. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú prenajaté priestory centra, a to:

-                     jedna samostatná miestnosť pre sociálneho pracovníka,

-                     miestnosť riaditeľa a psychológa zariadenia, kde sa taktiež vykonávajú aj interakcie, prípadové konferencie, stretnutia PNR, stretnutia s ostatnými zamestnancami a deťmi,

-                     samostatná toaleta,

-                     samostatná kúpeľňa,

-                     samostatná miestnosť so sprchovacím kútom,

-                     v prízemí sa nachádza jedna miestnosť na odkladanie kočíkov a uskladnenie ostatných   potrieb.

 

V  prenajatej časti budovy centra sa nenachádzajú žiadne bytové priestory. Všetky deti centra sú výlučne umiestnené v profesionálnych náhradných rodinách a to v rodinných domov a v bytových priestoroch, ktoré spĺňajú všetky potrebné náležitosti k umiestneniu dieťaťa.

 

9. Počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov

Aktuálne centrum zamestnáva 11 zamestnancov (počet schválených úväzkov je 10).

Štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov:

Odborný tím centra pre vykonávanie opatrení pobytovou formou:

-       1 sociálny pracovník s VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca,

-       1 psychológ s VŠ II. stupňa v odbore psychológia,

 

Profesionálni náhradní rodičia:

- 3 PNR s úplným stredným vzdelaním,

- 2 PNR, VŠ I. stupňa,

- 2 PNR, VŠ II. stupňa

 

Ak je v záujme dieťaťa potrebné zabezpečiť odbornú pomoc alebo činnosť podľa § 49 ods. 5 zákona a centrum podľa programu centra činnosť nevykonáva, zabezpečuje ju inou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa požadované odborné predpoklady.

Centrum pri zabezpečovaní odbornej pomoci využíva:

-           špecializované zariadenia formou ambulantných služieb,

-           zdravotnú starostlivosť formou psychoterapie u klinického psychológa (len pri     vybraných deťoch),

-           centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie,

-           centrum špeciálno – pedagogického poradenstva,

-           iné služby špecialistov a odborníkov na vybrané oblasti starostlivosti o deti.

 

10. Opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra

Aktuálny program centra je zverejnený na webovej stránke centra. Osobu, ktorá oboznamuje deti, rodičov a iné fyzické osoby s programom centra je riaditeľ centra. Pri príchode detí do centra, pokiaľ to ich vek a intelekt dovoľuje sú ústnou formou oboznámený s programom centra, ako aj ich rodičia alebo iné fyzické osoby. V prípade potreby je program, prípadne jeho časť rodičom alebo iným fyzickým osobám odovzdaný aj v písomnej podobe.

Program je vysvetľovaný primerane s ohľadom na vek a mentálne schopnosti všetkých zúčastnených.

Potvrdením o oboznámení sa s Programom rodič alebo iná fyzická osoba je podpísané prehlásenie, že s Programom centra bol riadne oboznámený a že programu a informáciám z neho vyplývajúci porozumel.

O zásadných zmenách v Programe je dieťa, jeho rodič alebo iná kompetentná osoba včas oboznámená.

 

11. Opis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce centra

V rámci vykonávania pobytových opatrení sa v centre vykonáva sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť a výchovno – edukačná starostlivosť v rámci pobytu v PNR a externou formou špeciálno-pedagogická starostlivosť.

Sociálna práca  a metódy sociálnej práce v Centre

Proces umiestnenia dieťaťa do zariadenia sa v praxi dá rozdeliť do štyroch fáz:

1. fáza – Pred umiestnením dieťaťa

2. fáza – Prijímanie dieťaťa

3. fáza – Po umiestnení

4. fáza – Príprava na ukončenie starostlivosti

 

Každá fáza sociálnej práce je v procese veľmi dôležitá a má svoje špecifiká

1. fáza – Pred umiestnením dieťaťa do zariadenia

Sociálna práca začína už pred umiestnením dieťaťa do zariadenia. Realizuje sa v časovom rozpätí od nahlásenia dieťaťa do zariadenia, až do dňa jeho prijatia. Prvú fázu môžeme rozdeliť na tieto oblasti:

 

1. Zber informácií o dieťati pred umiestnením do zariadenia – externá komunikácia

2. Príprava dieťaťa na prijatie do zariadenia

3. Zasadnutie a koordinácia s odborným tímom a pracovníkmi zariadenia – interná komunikácia

4. Založenie spisovej dokumentácie

 

1. Zber informácií o dieťati pred umiestnením do zariadenia – externá komunikácia

Počas prvej fázy, pred prijatím dieťaťa do zariadenia, sociálny pracovník využíva zdroje informácií:

a) komunikácia s príslušným úradom,

b) komunikácia s rodinou dieťaťa,

c) komunikácia s inými inštitúciami.

Použité metódy: rozhovor, štúdium dostupnej dokumentácie o dieťati a jeho rodine

            a) Komunikácia s príslušným úradom

Pracovník príslušného úradu kontaktuje zariadenie a informuje ho o potrebe umiestnenia dieťaťa do starostlivosti zariadenia. Poskytuje prvé informácie o dieťati prostredníctvom telefonického kontaktu. Pre sociálneho pracovníka v zariadení je pred prijatím dieťaťa dôležitá sociálna správa o dieťati (vypracovaná príslušným úradom) ako analýza súčasnej sociálnej situácie v rodine. Môže byť aj správa od akreditovaného subjektu, ktorý pracoval napr. na sanácii rodiny. Zo správy by malo byť jasné, aké metódy sociálnej práce boli použité v práci s dieťaťom a jeho rodinou, ktoré aplikoval príslušný úrad (napr. výchovný dohľad) a s akým výsledkom, aký je zdravotný stav dieťaťa a tiež údaje o rodine a kontakty na rodinu.

Z dôvodu vyňatia dieťaťa z prirodzeného rodinného prostredia predpokladáme vytypovanie sociálneho problému.

 

            b) Komunikácia s rodinou dieťaťa

Centrum začne komunikáciu po písomnom súhlase zamestnanca orgánu SPODSK. Sociálny pracovník dohodne a vytvorí podmienky na zoznámenie dieťaťa a jeho rodiny so zariadením a s podmienkami výkonu rozhodnutia súdu. Pri plánovaní stretnutia má sociálny pracovník na zreteli najlepší záujem dieťaťa, s cieľom vytvorenia podmienok bezpečného prechodu dieťaťa do zariadenia. V komunikácii je potrebné uplatňovať prvky empatie voči dieťaťu a jeho rodine.

 

            c) Komunikácia s inými inštitúciami

Centrum začne komunikáciu po písomnom súhlase zamestnanca orgánu SPODSK. Sociálny pracovník overuje informácie u iných inštitúcií, napr. obce, školy a v zariadení, ak je dieťa umiestnené v takomto zariadení ešte pred prijatím do centra. Zároveň získava informácie o súčasnom stave, vývine a potrebách dieťaťa.

2. Príprava dieťaťa na umiestnenie do zariadenia

Pred umiestnením dieťaťa do centra, navštívia pracovníci zariadenia, v zložení sociálny pracovník, PNR (ktorý bude mať dieťa v starostlivosti) a za spolupráce príslušného pracovníka úradu, dieťa v prostredí, v ktorom sa nachádza pred umiestnením do centra. Počas komunikácie sociálneho pracovníka s dieťaťom, sprevádzajúci PNR vystupuje v roli pozorovateľa. Sociálny pracovník po dohode s pracovníkom úradu spresní termín prijatia dieťaťa.

V priebehu stretnutia je potrebné s dieťaťom komunikovať citlivo, empaticky, s prihliadnutím na vek dieťaťa. Cieľom stretnutia je:

a) nadviazanie kontaktu s dieťaťom: zoznámenie sa, zistenie navštevovanej školy, záujmov a záľub, zoznámenie sa s prostredím, kde dieťa vyrastalo, spoznanie názoru dieťaťa na odlúčenie od rodiny,

b) oboznámenie s rozsudkom,

c) oboznámenie so sociálnou správou príslušného úradu,

d) rozhovor s dieťaťom o jeho predstavách o centre a kontakte s rodinou,

e) rozhovor s dieťaťom o jeho právach a povinnostiach, o pravidlách a zásadách ochrany dieťaťa.

Zo stretnutia sa spracuje záznam o priebehu návštevy.

Použité metódy: rozhovor, pozorovanie.

 

3. Zasadnutie a koordinácia s odborným tímom a pracovníkmi zariadenia – interná komunikácia

Zakladá spoluprácu s odborným tímom minimálne v zložení sociálny pracovník, psychológ a profesionálny náhradný rodič, ktorí budú mať dieťa v starostlivosti.

Sociálny pracovník oboznámi PNR so všetkými informáciami o dieťati dostupných z rozhodnutia súdu, zo sociálnej správy, z rozhovorov s pracovníkom príslušného úradu, s rodinou dieťaťa, príp. iných inštitúcií, v ktorých je dieťa umiestnené a z rozhovoru s dieťaťom pred prijatím do zariadenia.

PNR sa zadelia kompetencie a zodpovednosti v súvislosti s poskytovaním starostlivosti dieťaťu v zariadení.

Dôsledne vypracovaná sociálna správa príslušného úradu, ako aj informácie o dieťati sú dôležitým predpokladom pre zabezpečenie úkonov spojených s prijatím dieťaťa.

Použité metódy: rozhovor, štúdium dostupnej dokumentácie, analýza údajov

4. Založenie spisovej dokumentácie dieťaťa

Sociálny pracovník založí dieťaťu spisovú dokumentáciu s dostupnými informáciami o dieťati, ktorej obsahom je:

 • sociálna správa od pracovníka príslušného úradu,
 • záznam z návštevy v rodine dieťaťa,
 • záznam z preštudovania spisu na úrade,
 • zaradenie dieťaťa do PNR
 • prevzatie dokumentácie.

 

2. fáza – Prijatie dieťaťa

Druhú fázu, ktorá sa realizuje v deň prijatia, môžeme rozdeliť na oblasti:

 • fyzické prijatie dieťaťa v sídle centra
 • administratíva prijatia dieťaťa

1. Fyzické prijatie dieťaťa v zariadení

Pri prijatí dieťaťa je vždy prítomný sociálny pracovník a PNR. Dieťa sa v sprievode PNR postupne zoznamuje s prostredím, bydliska PNR. Prihliada sa na najvyšší záujem dieťaťa s cieľom eliminovať u dieťaťa strach a stres.

V prípade prítomnosti rodičov, sociálny pracovník poskytne rodičom informačné poradenstvo), ktorého obsahom bude:

a) predstavenie zariadenia: adresa, poskytnutie kontaktných telefónnych čísiel do zariadenia a meno PNR, ktorý sa bude o dieťa starať,

b) poskytnutie informácií o možnostiach a podmienkach stretávania sa s dieťaťom priamo v zariadení alebo mimo zariadenia (vychádzky s dieťaťom),

c) poskytnutie informácií o možnostiach návštev dieťaťa v domácom prostredí rodiny (alebo širšej rodiny), vysvetlenie súhlasov na pobyt dieťaťa mimo zariadenia, na možnosť príspevku na stravu dieťaťa,

d) poskytnutie sociálneho poradenstva ohľadom možností, ktoré má obec, možnosť poskytnutia príspevku na dopravu do zariadenia,

e) získanie všetkých dostupných informácií o členoch blízkej a širšej rodiny.

Použité metódy: informačný a poradenský rozhovor, pozorovanie.

 

2. Administratíva prijatia dieťaťa

Administratívne činnosti pri prijatí dieťaťa súvisia s :

            A) prevzatím príslušných dokladov a doplnením osobného spisu dieťaťa

Sociálny pracovník prevezme príslušné doklady:

            a) v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.:

- rozhodnutie súdu o ústavnej starostlivosti, ochrannej výchove, neodkladnom                opatrení alebo o výchovnom opatrení,

- rodný list dieťaťa,

- sociálnu správu o osobných pomeroch dieťaťa a rodinných pomeroch dieťaťa,

- posudok o zdravotnom postihnutí dieťaťa podľa osobitného predpisu, ak bol                vydaný.

b) z hľadiska potrieb praxe:

- preukaz zdravotného poistenia, príp. doklad o prihlásení dieťaťa do zdr.                        poisťovne,

- správu o zdravotnom stave, príp. prepúšťaciu správu

- lieky,

- vysvedčenie.

 

Pri prevzatí dokladov a odovzdaní si všetkých informácií s pracovníkom príslušného úradu, sociálny pracovník zariadenia doplní osobný spis dieťaťa.

Následne zapíše základné údaje o dieťati (meno, priezvisko, dátum prijatia, dôvod prijatia, vek pri prijatí a úrad, ktorý je spádový pre riešenie situácie dieťaťa) do kmeňovej knihy.

Číslo OSD musí byť zhodné s poradovým číslom v kmeňovej knihe, pod ktorým je dieťa zapísané.

 

            B) Vypracovaním povinných hlásení

Sociálny pracovník je povinný oznámiť do 3 pracovných dní prijatie dieťaťa do starostlivosti centra:

a) príslušnému úradu,

b) okresnému súdu,

c) obci,

d) biologickým rodičom.

Vypracuje oznámenie o prijatí dieťaťa.

Sociálny pracovník pravidelne aktualizuje zmeny údajov v aplikácii VYSU, aby bol zrejmý počet voľných miest pre potreby umiestnenia dieťaťa v zmysle IN č. 001/2018 Ústredia PSVaR.

3. fáza – Po prijatí dieťaťa

Identifikovanie problému a určenie odbornej diagnózy je dôležité pre zhrnutie realizovaných postupov pri práci s dieťaťom a ďalšie odporúčania pre vypracovanie IPRODu.

Po prijatí dieťaťa sa vykonáva diagnostika v podmienkach zariadenia za účelom:

 • určenia odbornej diagnózy,
 • za účelom vhodného zaradenia dieťaťa do profesionálnej rodiny.

 

Doba trvania diagnostiky je:

- u detí do 3 rokov najdlhšie štyri týždne od umiestnenia do zariadenia,

- u detí nad 3 roky najdlhšie dvanásť týždňov od umiestnenia do zariadenia.

 

Z hľadiska zdroja získavania informácii v rámci diagnostiky, informácie rozlišujeme na:

- rodinné,

- psychologické,

- pedagogické,

- zdravotné.

 

Po ukončení diagnostiky sociálny pracovník vypracováva komplexnú diagnostickú správu, ktorá je súčasťou spisovej dokumentácie dieťaťa a je:

- zdrojom informácií o individuálnych špecifických potrebách dieťaťa a jeho rodiny,

- podkladom pre vypracovanie individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa (ďalej

len „IPROD“). Pozostáva zo sociálnej, psychologickej, špeciálnopedagogickej a zdravotnej časti.

 

Diagnostiky v sociálnej práci a používané metódy v Centre

Sociálnou diagnostikou rozumieme ucelený systém metód a postupov zameraných na získavanie informácií o klientovi s cieľom odhaliť príčiny, pre ktoré sa ocitol v sociálnej kolízii.

Metódy diagnostiky

Okrem najčastejšie používaných metód pri sociálnej diagnostike, rozhovor a pozorovanie, v centre môžeme aplikovať aj iné metódy, najmä:

a) Anamnéza

- Rodinná anamnéza

- Školská anamnéza.

- Zdravotnú anamnézu.

- Anamnéza problému klienta

b) Genogram

c) Ekomapa

Sociálna dokumentácia dieťaťa

Osobný spis dieťaťa

Sociálny pracovník v centre vedie dokumentáciu dieťaťa, ktorá je v spise usporiadaná v zložkách, v každej v časovom slede. Osobný spis je vedený pre každé dieťa samostatne a obsahuje:

a) rozhodnutie o pobytovom opatrení súdu, o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia,

b) rodný list dieťaťa,

c) vysvedčenia (a iná školská dokumentácia týkajúca sa dieťaťa – aktuálne sa dopĺňa),

d) sociálnu správu o dieťati, ktorú vypracoval orgán SPODaSK pred prijatím do centra,

e) Správy – psychologická diagnostika, odporúčania psychológa, iné vyžiadané správy, dožiadania a informácie o zdravotnom stave dieťaťa,

f) Obrazový záznam dieťaťa (aktualizácia najmenej 1x za šesť mesiacov),

g) Obrazové záznamy – zvukové záznamy (u dieťaťa, ktoré je vedené v prehľade detí –pestúnstvo, osvojenie),

h) Záznamy o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa,

i) IPROD,

j) Záznamy o návštevách rodičov a ostatných návštevách,

k) Záznamy o nedovolenom opustení centra, úraze,…,

l) Ďalšie náležitosti potrebné na vykonávanie opatrení a na sledovanie plnenia ich úloh

Časti spisovej dokumentácie dieťaťa sa priebežne aktualizujú.

Stretávanie sa dieťaťa s rodičmi

V zmysle § 53ods. 1 a 2 zákona č. 305/2005 Z. z. „dieťa, pre ktoré je v centre vykonávané opatrenie súdu, má právo stretávať sa s rodičom, ak nebolo rozhodnutím súdu ustanovené inak. Centrum, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obec poskytujú dieťaťu a jeho rodičovi pomoc na uľahčenie priebehu stretnutí, na rozvoj a úpravu ich vzájomných vzťahov a na úpravu ich rodinných pomerov.

Sociálny pracovník centra dohodne s rodičom dieťaťa a s dieťaťom, ktoré je schopné vyjadriť svoj názor, miesto, čas, rozsah a spôsob stretávania sa, s prihliadnutím na potreby dieťaťa a možnosti a schopnosti rodiča dieťaťa. Ak je to v záujme dieťaťa nevyhnutné, centrum je oprávnené:

a) určiť, že rodič dieťaťa sa nemôže stretnúť s dieťaťom: dôvod takéhoto určenia musí byť zaznamenaný v spisovej dokumentácii dieťaťa a musí byť oznámený súdu a organu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účel hodnotenie účinnosti pobytového opatrenia súdu,

b) určiť, že rodič dieťaťa sa môže stretnúť s dieťaťom

- len za prítomnosti zamestnanca centra, ktorý môže poskytnúť dieťaťu                            a rodičovi potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu stretnutí,

- len v centre, ktoré na tento účel utvára vhodné podmienky,

- mimo centra, v územnom obvode obce, v ktorej je sídlo centra alebo sa                          nachádza organizačná zložka centra, v ktorej je dieťa umiestnené,

- na inom mieste vhodnom alebo vytvorenom na účel stretávania sa dieťaťa                     s jeho rodičom,

c) umožniť dieťaťu pobyt s rodičom mimo centra

Dieťa sa môže zdržiavať mimo centra len so súhlasom kompetentného pracovníka centra (PNR, riaditeľ, soc. pracovník), o čom sa vedú záznamy, v ktorých je uvedený čas odchodu dieťaťa z centra a čas návratu dieťaťa do centra, osobné údaje fyzickej osoby, ktorá dieťa preberá, a to jej meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a miesto pobytu dieťaťa.

 

Centrum sleduje vplyv pobytu dieťaťa mimo zariadenia na jeho psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin.

Rodičia a iné blízke osoby, ktoré majú dieťa umiestnené v centre sú povinní:

-                     minimálne 4 dni pred plánovaným uvoľnením dieťaťa do rodinného prostredia telefonicky požiadať centrum o uvoľnenie

-                     v prípade uvoľnenia dieťaťa do rodiny dbať na riadnu starostlivosť o dieťa a zabezpečiť s centrom dohodnutý návrat späť

-                     vytvárať vhodné podmienky pre návrat dieťaťa do rodinného prostredia

-                     dodržiavať dohodnutý čas návštev v centre

 

Centrum neumožní rodičom ani blízkym osobám si prevziať dieťa, ak si to samotné dieťa z objektívnych príčin nepraje a takáto osoba sa správa agresívne, zjavne nekoordinovane, najmä však pod vplyvom návykových látok. Centrum týmto postupom chráni najvyšší záujem dieťaťa.

 

Centrum oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately čas, miesto a dĺžku pobytu dieťaťa u rodičov najmenej tri pracovné dni pred odchodom dieťaťa k rodičom tak, aby mohol orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnúť zariadeniu aktuálne informácie o rodinnom prostredí, ak je to potrebné v záujme dieťaťa.

Pri odchode dieťaťa z centra k rodičom, starým rodičom, súrodencom, k fyzickým osobám, ku ktorým má dieťa blízky vzťah, počas interakcií s profesionálnym rodičom centrum umožní dieťaťu pobyt mimo centra na základe súhlasu na pobyt dieťaťa mimo centra. V prípade, že centrum umožni dieťaťu pobyt mimo centra, poskytne mu príspevok na stravu.

PNR oboznámi osobu, ktorá dieťa preberá, s dávkovaním liekov, ktoré dieťa užíva a berie si ho na pobyt mimo centrum, to znamená mimo domácnosti PNR.

Obdobie počas pobytu dieťaťa mimo centra

Centrum je naďalej zodpovedné za dieťa, ktoré sa zdržiava na základe súhlasu mimo centra. Pobyt dieťaťa monitoruje podľa potreby, z dôvodu naplnenia stanoveného cieľa IPRODu a to:

- osobnou návštevou (zástupcov centra, obce, úradu, príp. akreditovaný subjekt),

- telefonickým kontaktom (zástupcov centra, obce, úradu, príp. akreditovaný subjekt),

- elektronickými komunikačnými prostriedkami (email, skype…).

V rámci monitoringu sa zameriava na sledovanie:

- odstránenia príčin, ktoré viedli k vyňatiu dieťaťa z rodiny,

- úrovne poskytovanej starostlivosti,

- na účelnosť využívania poskytnutého príspevku na stravu,

- na vzťahy v rodine,

- hygienu v domácnosti.

Zistené skutočnosti písomne zaznamenáva a vyhodnocuje. Zhromaždené informácie sú podkladom na plánovanie ďalšej práce s dieťaťom a jeho rodinou.

Po návrate dieťaťa do centra sociálny pracovník spolupracuje naďalej na vyhodnocovaní pobytu dieťaťa s PNR. O celkovom vyhodnotení pobytu sa vedú záznamy.

Ak centrum umožnilo stretnutie dieťaťa s rodičmi, prarodičmi, súrodencami, alebo blízkymi osobami mimo centra a dieťa sa v určenom čase do centra nevrátilo, centrum je povinné ihneď, najneskôr do 24 hod. vyzvať rodičov dieťaťa, alebo osoby, u ktorých je dieťa, aby do 24 hod. zabezpečili návrat dieťaťa do centra. Ak sa dieťa v určenom čase do centra nevráti, centrum je povinné túto skutočnosť oznámiť bezodkladne polícii, rodičom dieťaťa, súdu a orgánu SPODaSK.

 

Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa – príspevok na stravu

Na úpravu, zachovanie a podporu vzťahu medzi dieťaťom a rodičom, príp. osobou, ktorá dieťaťu zabezpečuje starostlivosť v priebehu krátkodobého pobytu, detský domov poskytuje príspevok na stravu vo výške časti dennej stravnej jednotky zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa dieťa zdržiava mimo centra (§ 64 ods. 1 b) a ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z.).

Centrum sleduje účelnosť použitia príspevku. Ak zistí, že poskytnutý príspevok nebol použitý na určený účel, môže rozhodnúť o jeho ďalšom neposkytnutí (§ 64 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z.).

V prípade, že dieťa sa vráti do centra skôr, ako je uvedené na súhlase k pobytu dieťaťa mimo centra, je osoba, ktorá preberá a odovzdáva dieťa, povinná vrátiť pomernú časť finančného príspevku určeného na stravu dieťaťa.

 

Informačné poradenstvo

Dieťa má plné právo stretávať sa s rodičmi, starými rodičmi, so súrodencami a s fyzickými osobami, ku ktorým má blízky vzťah. Ak má fyzická osoba záujem, aby sa dieťa opakovane krátkodobo zdržiavalo mimo centra, je táto fyzická osoba povinná absolvovať informačné poradenstvo v rozsahu najmenej troch hodín. Pod blízkymi osobami sa rozumejú aj budúci osvojitelia, pestúni (zapísaní v zozname žiadateľov) alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú zveriť dieťa do osobnej starostlivosti. Tieto fyzické osoby sa stávajú spravidla blízkymi po úspešnej interakcii s dieťaťom a dieťa má k nim citový vzťah. Informačné poradenstvo je zamerané na poskytovanie informácií o náhradnej starostlivosti a o právach dieťaťa. O absolvovaní informačného poradenstva sa vyhotoví písomný záznam, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie dieťaťa vedenej centrom. Centrum zaznamená informácie o fyzickej osobe, ktorá navštevuje dieťa v centre a prejavuje o neho záujem.

 

Sociálne poradenstvo sociálneho pracovníka v súvislosti s riešením životných situácií dieťaťa

Sociálne  poradenstvo sa vykonáva sociálnych pracovníkom v nasledujúcich činnostiach:

            a) Vybavovanie rôznych dokladov

- rodný list

- trvalý pobyt dieťaťa

- občiansky preukaz

- cestovný pas

b) Vybavovanie sirotského a invalidného dôchodku

c) Úkony spojené s výkonom poručníctva a opatrovníctva

d) Činnosti spojené s významnými životnými udalosťami

- krst

- sobáš

            e) Úschova vkladnej knižky

            f) Vycestovanie s dieťaťom mimo územia SR

 

4. fáza – Príprava na ukončenie starostlivosti

Návrat do biologickej rodiny – sanácia rodiny

Sanácia rodiny je dlhodobý proces, kde sa spájajú rôzne činnosti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately a je založený na multidisciplinárnej spolupráci zainteresovaných subjektov. V tomto procese sú realizované pravidelné prípadové konferencie, ako nástroj podpory dieťaťa a jeho rodiny.

Sociálny pracovník zariadenia participuje na úkonoch spojených s podaním návrhu príslušnému súdu o zrušenie rozhodnutia súdu.

V prípade realizácie rozhodnutia súdu je potrebné založiť do spisu právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola ukončená pobytová starostlivosť v zariadení.

Pri odchode dieťaťa zákonnému zástupcovi odovzdáva:

- originál rodného listu dieťaťa,

- občiansky preukaz, cestovný doklad (ak ich dieťa vlastní),

- vysvedčenia,

- poučenie rodiča o povinnosti zabezpečenia zdravotnej starostlivosti,

- preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,

- fotografie dieťaťa dokumentujúce jeho život v zariadení (kniha života),

- osobné a cenné veci dieťaťa (o ich odovzdaní vypracuje záznam),

- poučenie o nakladaní s vkladnou knižkou, ak ju dieťa vlastní.

Do spisu zabezpečí kópiu dokladu o odovzdaní vreckového dieťaťu.

Sociálny pracovník vypracuje oznámenie o ukončení poskytovania starostlivosti v zariadení, ktoré zasiela príslušnému úradu, príslušnému súdu, obci.

Odchod dieťaťa vyznačí do kmeňovej knihy a do aplikácie VYSU.

Psychologická pomoc a starostlivosť v Centre

Psychológ je prostredníctvom odborného tímu informovaný o prijatí dieťaťa a je oboznámený s jeho sociálnou anamnézou. Rovnako je informovaný aj so zdravotnou a psychologickou anamnézou, ak sú k dispozícii.

Na základe daných informácií o dieťati, odborný tím odporučí jeho umiestnenie do profesionálnej rodiny. Zhodnocuje pritom všetky faktory na strane dieťaťa (vek, súrodenecké väzby, špecifické potreby, zdravotný stav).

Psychológ po príchode dieťaťa realizuje psychologickú intervenciu, z dôvodu lepšieho zvládnutia prechodu klienta do nového prostredia. Rovnako sa zúčastňuje prípravy PNR na prijatie dieťaťa (poradenstvo, práca so skupinou, práca s celou rodinou). Pričom usmerňuje profesionálneho rodiča v efektívnych postupoch pri prijatí a adaptácii dieťaťa.

Je potrebné, aby sa psychológ zúčastnil prvého kontaktu prijímaného dieťaťa s prostredím a personálom centra. Jeho úlohou je pozorovať a prostredníctvom citlivého prístupu pomôcť dieťaťu pri orientácii v danej situácii a naladiť ho na ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Zároveň sa oboznamuje s ďalšími informáciami o dieťati, rodine a dôvodoch, ktoré viedli k umiestneniu dieťaťa do centra.

Odborná diagnostika psychológa v Centre

Základnou podmienkou pre možnosť realizácie odbornej psychodiagnostiky klientov v zariadení, je nadviazanie pevného kontaktu s klientom, preto je potrebné vyšetrenie realizovať v bezpečnom a nerušenom prostredí.

Psychologická diagnostika sa vykonáva u detí:

- do 12 mesiacov, v rozsahu minimálne 1x mesačne,

- od 13 do 36 mesiacov, v rozsahu minimálne 1x za 3 mesiace,

- pri deťoch s ŤZP do 36 mesiacov, v rozsahu min. 1x za 6 mesiacov.

V rámci odbornej diagnostiky vytvorí na základe zozbieraných informácií dieťaťu psychologickú správu, ktorej obsah je zameraný na:

a) výsledky z pozorovania a rozhovoru, prostredníctvom sociálneho kontaktu (očný kontakt, úroveň komunikácie, celkové vystupovanie, miera spolupráce, prevládajúce ladenie),

b) posúdenie vývinového obdobia, v ktorom sa dieťa nachádza (prežívanie, správanie),

c) posúdenie osobnosti dieťaťa (emocionalita, motivácia, kresba, grafomotorika) a celkové osobnostné charakteristiky (introverzia/extraverzia, temperament, úroveň socializácie),

d) posúdenie súrodeneckých a vzťahových väzieb,

e) posúdenie intelektového potenciálu (vychádzajúc zo záverov psychologického vyšetrenia CPPPaP, alebo CŠPP),

f) posúdenie aktuálnej úrovne rozumových schopností,

g) posúdenie špecifických schopností (pamäť, pozornosť, pracovné tempo),

h) posúdenie úrovne kognitívnych funkcií,

i) zameranie sa na zvláštne prejavy (neurotické prejavy, somatizácia, patologické symptómy),

j) zameranie sa na minulé skúsenosti dieťaťa (významné pre jeho ďalší vývin),

k) závery a odporúčania.

 

Práca psychológa počas pobytu dieťaťa v detskom domove sa delí na:

 • priamu činnosť s dieťaťom – individuálnu alebo skupinovú,
 • činnosť s dieťaťom v súčinnosti s inými pracovníkmi detského domova alebo zástupcami iných inštitúcií – spolupráca so sociálnymi pracovníkmi a ostatnými členmi odborného tímu, spolupráca so zástupcami iných inštitúcií,
 • nepriamu činnosť s dieťaťom.

Priama činnosť s dieťaťom

Psychológ zaraďuje dieťa do plánu individuálnych intervencií na základe vlastného uváženia, za pomoci všetkých dostupných a aktuálnych informácií, pozorovania jeho potrieb, odporúčaní soc. pracovníka resp. PNR, po dohode s dieťaťom. Je potrebné vhodne zvoliť cieľ práce s dieťaťom, približný časový rozsah a metódu práce. Hlavným cieľom je vytvoriť bezpečný a priateľský vzťah s dieťaťom. Všetky informácie si  písomne zaznamenáva, pričom daný záznam je uchovávaný tak, aby sa k nemu nemohla dostať nepovolaná osoba.

Psychológ využíva aj skupinovú prácu. Patria sem napr. skupinové programy zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov a rizikového správania, sociálno-psychologické výcviky, relaxačné alebo terapeutické stretnutia. O jednotlivých stretnutiach si vedier písomný záznam. K skupinovej práci môže prizývať iných pracovníkov centra alebo externých pracovníkov.

 

 

Psychológ ako člen tímu zameraného na pomoc dieťaťu

Na vypracovaní individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa a výchovného plánu sa psychológ podieľa poskytovaním svojich odborných rád a postrehov smerujúcich k dobru dieťaťa. Vychádzať môže z klinických i testových diagnostických metód, vlastného pozorovania, pozorovania PNR, či iných osôb, školských a výchovných hodnotení, vývinových charakteristík a individuálnych daností dieťaťa. Zameriava sa na konkrétne ciele, na ktorých s dieťaťom pracuje určitú ohraničenú dobu. Ak je to potrebné, pre ďalšiu prácu s dieťaťom stanoví vhodné odporúčania k prístupu k dieťaťu.

Podieľa sa na všeobecnej a konkrétnej príprave na náhradnú rodinnú starostlivosť (NRS), v spolupráci s odborným tímom a PNR. Je prítomný pri kontakte dieťaťa s jeho biologickou rodinou. Rovnako sa v procese sanácie podieľa na príprave dieťaťa na návrat do biologickej rodiny. V prípade, ak žiadna z dostupných metód nebola účinná, zúčastňuje sa pri umiestňovaní dieťaťa do iného zariadenia (diagnostické centrá, reedukačné centrá, resocializačné centrá alebo liečebno-výchovné sanatóriá). Rovnako pracuje s deťmi v rámci prípravy na osamostatnenie.

 

Nepriama činnosť s dieťaťom

V záujme zabezpečenia kvalitnej starostlivosti o dieťa je súčasťou pracovnej náplne psychológa aj:

- príprava na prácu s dieťaťom,

- vedenie písomnej agendy,

- príprava na pracovné porady,

- konzultácie s PNR,

- štúdium spisovej dokumentácie,

- štúdium odbornej literatúry k prípadu,

- účasť na vzdelávacích aktivitách,

- účasť na metodických stretnutiach,

- pravidelná supervízia.

 

Špecifiká práce psychológa počas pobytu dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine

Psychológ poskytuje PNR odborné poradenstvo a konzultácie podľa tematického plánu, ktorý sa vypracováva najmenej na pol roka. Monitoruje priebeh stretnutí dieťaťa s biologickými príbuznými a blízkymi osobami dieťaťa. Dbá na posilňovanie súrodeneckých väzieb medzi deťmi umiestnenými v profesionálnej rodine a ich súrodencami v inej profesionálnej, náhradnej či biologickej rodine. Poskytuje profesionálnemu náhradnému rodičovi odporúčania v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

 

Úlohy psychológa v sanačnom procese v Centre

Po prijatí dieťaťa do centra sa uskutoční prípadová konferencia, prípadne iná forma spoločného stretnutia, kde sa psychológ spolu s ostatnými členmi odborného tímu, kolíznym opatrovníkom, zástupcom obce, školou (a iné zainteresované subjekty), členmi biologickej rodiny maloletého dieťaťa, aktívne podieľa na tvorbe plánu práce s dieťaťom a jeho rodinou (do mesiaca). Po vyhodnotení všetkých informácií zúčastnených strán sa spoločne zvolí konkrétny plán práce s dieťaťom a jeho rodinou na konkrétne časovo ohraničené obdobie.

Od stanoveného cieľa práce s dieťaťom a jeho rodinou sa odvíja psychologické poradenstvo, ktoré psychológ poskytuje:

- maloletému dieťaťu,

- rodine dieťaťa,

- PNR.

Psychológ sa oboznámi s rodinnou, osobnou, sociálnou anamnézou dieťaťa a priebežne sleduje aktuálnu situáciu v rodine. V rámci sanácie pracuje individuálne s dieťaťom, s rodinou a ďalšími subjektmi v súlade s individuálnym plánom rozvoja osobnosti dieťaťa (IPROD). Spolupracuje s PNR pri príprave dieťaťa na návrat do biologickej rodiny, vedie s ním rozhovory o rodine.

 • Práca s dieťaťom

Psychológ oboznámi dieťa primeraným spôsobom o možnostiach návratu do rodiny alebo iných formách kontaktu s rodinou, pripravuje dieťa na návrat alebo pobyt v biologickej rodine. Vedie s dieťaťom rozhovory o rodine za účelom udržania, podpory alebo ozdravenia citových väzieb, spoluvytvára reálny pohľad na možnosti rodiny vzhľadom na návrat dieťaťa, poskytuje dieťaťu podporu, pomoc pri spracovaní emócií, pracuje s postojmi a názormi dieťaťa na rodinu. Zhodnotí vplyv kontaktu alebo pobytu dieťaťa v rodine na jeho vývin, pozoruje prípadné zmeny v správaní. Ak sú na to možnosti, zaujíma sa o dieťa aj po odchode z centra. V prípade odmietania biologickej rodiny psychológ pracuje s názorom dieťaťa.

 • Práca s rodinou

V indikovaných prípadoch môže navštíviť rodinu v súlade s IPROD, môže sprevádzať dieťa, poskytuje pomoc pre uľahčenie priebehu stretnutia. V prípade návštevy v rodine dieťaťa psychológ pozoruje osobnostné charakteristiky rodičov, výchovný štýl, vzťah dieťa – rodič, vzájomnú komunikáciu, spôsoby riešenia konfliktov, faktory udržiavajúce rodinný systém, slabé a silné stránky fungovania rodiny. V kontakte s rodinou sprostredkuje poradenstvo a pomoc pri riešení výchovných, rodinných alebo osobných problémov (poskytuje psychologickú a sociálnu oporu rodine, buduje si s rodinou spolupracujúci vzťah založený na porozumení a rešpekte, podporuje udržiavanie a rozvíjanie vzájomných väzieb v rodine, posilňuje vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny, pomáha prispôsobiť sa na novú situáciu, realizuje nácvik sociálnych, rodičovských a komunikačných zručností, spoluvytvára opatrenia na obmedzenie negatívnych vplyvov, vedie s rodičmi motivačné rozhovory).

Psychológ sleduje, následne vyhodnocuje a informuje o zisteniach počas pobytu alebo kontaktu príbuzných s dieťaťom a poskytuje informácie o psychickom stave dieťaťa. Pri hodnotení stavu rodinného systému môže využiť diagnostické metódy ako rozhovor (individuálny aj skupinový), pozorovanie, spoločnú analýzu problémov, projektívne techniky, analýzu prostredia, posudzovacie škály (napr. Škála rodinného prostredia, Dotazník funkčnosti rodiny, Test rodinných vzťahov a pod.).

 • Práca s ďalšími subjektmi

Podieľa sa na realizácii a zúčastňuje sa na rodinnej prípadovej konferencii. V prípade potreby sprostredkuje rodine pomoc externých odborníkov.

 

Psychologická príprava dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť

Po prijatí dieťaťa do centra sa uskutoční prípadová konferencia, poprípade iná forma spoločného stretnutia, kde sa psychológ spolu s ostatnými členmi odborného tímu, kolíznym opatrovníkom, zástupcom obce, členmi biologickej rodiny maloletého dieťaťa, aktívne podieľa na tvorbe plánu práce s dieťaťom (do mesiaca).

Po vyhodnotení všetkých informácií zúčastnených strán sa spoločne zvolí konkrétny plán práce s dieťaťom na konkrétne časovo ohraničené obdobie (sanácia, NRS, príprava na osamostatnenie).

Od stanoveného cieľa práce s dieťaťom sa odvíja psychologické poradenstvo, ktoré psychológ poskytuje buď maloletému dieťaťu alebo PNR. V prípade, že sa cieľom práce s dieťaťom stane sprostredkovanie NRS, psychológ začína všeobecnú prípravu dieťaťa.

Faktory, ktoré ovplyvnia formu prípravy:

- vek dieťaťa,

- vývinové obdobie (forma myslenia: konkrétno – názorné, pojmovo- abstraktné)

- mentálne schopnosti,

- emocionálne prežívanie (trauma dieťaťa v minulosti, intenzita emoc. reakcií),

- súrodenecké väzby,

- stupeň separácie a individualizácie dieťaťa (separačná úzkosť, schopnosť vzdialiť sa     od bazálnej osoby).

Zasiela určenému a príslušnému úradu oznam o začatí prípravy dieťaťa na NRS.

Psychológ realizuje samotnú prípravu:

- v úzkej spolupráci s PNR,

- samostatnými rozhovormi s dieťaťom,

- prípadne kombináciou konzultácií s PNR a samostatnou prácou s dieťaťom,

- príprava sa môže uskutočniť formou :

1. symbolickou – terapeutický príbeh, hra (napr. s maňuškami), čítanie                              rozprávok, kresba (táto forma je realizovaná úzkou spoluprácou so vzťahovou                        osobou, spontánne, prirodzene, v bezpečnom vzťahovom priestore),

2. poradenským rozhovorom – pracuje s predstavami dieťaťa o rodine,                             životným príbehom,

3. v prípade súrodeneckej skupiny psychológ pracuje individuálne, aj s celou

skupinou,

4. v priebehu prípravy psychológ povzbudzuje dieťa k vyjadreniu svojho                         názoru a s názorom aj naďalej pracuje (ak to dovoľuje vek a mentálna úroveň                        dieťaťa).

 

Po uplynutí tridsaťdňovej lehoty (IN č. 40/2011) psychológ zhodnotí priebeh prípravy a písomne informuje úrad o ukončení prípravy formou správy o príprave dieťaťa (na určený aj príslušný úrad). Ak príprava nie je ukončená, informuje o dôvodoch neskončenia prípravy a zároveň uvedie predpokladaný termín jej ukončenia. Ak príprava nie je ukončená z dôvodu nesúhlasu dieťaťa s NRS, dieťa nie je hlásené do NRS, s názorom dieťaťa psychológ naďalej pracuje a informuje úrad v zákonnej lehote. Súčasťou správy o príprave dieťaťa na NRS je aj odborné vyjadrenie psychológa o vývinovej úrovni dieťaťa, prognóza do budúcnosti, schopnosť adaptácie na zmenu prostredia, v prípade medzištátneho osvojenia sa sústredí na schopnosť adaptácie na nové socio-kultúrne prostredie vzhľadom na jazykovú odlišnosť, a to s ohľadom na jeho vek, rozumovú úroveň a zdravotný stav (možné špecifické nároky na potenciálnych náhradných rodičov z hľadiska individuálnych potrieb dieťaťa).

Po doručení súhlasu s nadviazaním osobného kontaktu zo strany určeného úradu začína psychológ s intenzívnou prípravou dieťaťa zameranou na konkrétnych žiadateľov o NRS:

 • psychológ na základe informácií z ÚPSVaR získava základný obraz o žiadateľoch (ich sociálnych, rodinných, bytových pomeroch),
 • poskytuje (osobným kontaktom prípadne v spolupráci s PR a vychovávateľom) spôsobom primeraným veku tieto získané informácie dieťaťu s cieľom pripraviť ho na prvé reálne stretnutie so žiadateľmi a zabezpečiť tak pokojný priebeh nadviazania prvého kontaktu,
 •  príprava na stretnutie s konkrétnymi žiadateľmi sa zintenzívni pred dohodnutým stretnutím a uskutočňuje sa formou: symbolickou (napr. zakomponuje do hry mená žiadateľov), poradenským rozhovorom – podanie základných informácií o žiadateľoch, podpora zo strany vzťahovej osoby a OT, plánovanie stretnutia, nácvik sociálnych kompetencií,
 • odporúča sa uskutočniť samostatný rozhovor so žiadateľmi pred začatím samotnej interakcie (reálny obraz o dieťati, špecifiká),
 • ak to nie je účelné v prípade nízkeho veku dieťaťa, príprava dieťaťa na nadviazanie osobného vzťahu sa nerealizuje.

Úloha psychológa v procese osamostatňovania

V procese osamostatňovania sa dieťaťa/mladého dospelého, psychológ spolupracuje so sociálnym pracovníkom a PNR. Psychológ pracuje s dieťaťom/mladým dospelým v rámci prípravy na osamostatnenie, pričom sa zameriava najmä na prežívanie dieťaťa/mladého dospelého spojené s nastávajúcimi zmenami. Sleduje jeho aktuálny psychický stav, poskytuje mu odborné poradenstvo pri zvládaní odchodu z detského domova. Psychológ pracuje s dieťaťom/mladým dospelým: a) individuálne,

b) skupinovo.

Individuálna práca s dieťaťom/mladým dospelým

V rámci individuálnej práce s dieťaťom/mladým dospelým, psychológ:

a)      poskytuje psychologickú pomoc na základe individuálnych potrieb dieťaťa/mladého dospelého, vytvára priestor pre vyjadrenie ťažkostí a problémov, potrieb, cieľov a spoločné hľadanie možných riešení,

b)      poskytuje poradenstvo pri riešení problémových situácií – konflikty v medziľudských vzťahoch (vo vzťahu k PNR, učiteľom, deťom); problémové správanie (experimentovanie s návykovými látkami a ich zneužívanie, závislosti, úteky, prejavy agresie, záškoláctvo, šikanovanie),

c)      pokračuje v podpore pozitívneho potenciálu, t. j. postojov, vlastností a záujmov, ktoré dieťa/mladý dospelý má,

d)     rozvíja osobnostné kompetencie (sebaúcta, zodpovednosť, ohľaduplnosť, motivácia, vytrvalosť) a sociálne zručnosti dieťaťa/mladého dospelého (kooperácia, asertivita, zodpovednosť, empatia, sebakontrola a pod.), ktoré prispievajú k úspešnému uplatneniu sa v živote.

Pri individuálnej práci psychológa s dieťaťom a mladým dospelým je dôležité zamerať sa aj na konkrétne činnosti v závislosti od veku, zdravotného stavu a mentálnej úrovne.

Psychológ uskutočňuje aktivity zamerané na zvládnutie procesu individualizácie dieťaťa – budovanie identity, sebauvedomenia, stanovenie cieľov, nezávislé rozhodovanie a konanie. Psychológ poskytuje poradenstvo zamerané na profesionálnu orientáciu, zohľadňujú sa záujmy, záľuby, schopnosti a možnosti budúceho uplatnenia mladého človeka. Psychológ formuje u dieťaťa pozitívny postoj ku vzdelávaniu, v prípade problémov poskytuje poradenstvo. Vedie s dieťaťom rozhovory na tému budúcnosť, pomáha mu spracovať obavy z budúcnosti, zreálňuje jeho očakávania a predstavy o budúcnosti.

Bezprostredne pred dovŕšením 18. roku života

Psychológ sprevádza dieťa počas rozhodovania sa ohľadom svojej ďalšej budúcnosti v súlade s plánom osamostatňovania, zdôrazňuje dopad nerozvážnych rozhodnutí dieťaťa v tejto etape na jeho ďalší život (predčasné ukončenie štúdia, naivita v partnerských a rodinných vzťahoch).

Plán osamostatnenia sa

Psychológ spolupracuje pri vypracovávaní plánu prípravy na osamostatnenie sa so sociálnymi pracovníkmi a dieťaťom/mladým dospelým. Na základe rozhovorov s dieťaťom/mladým dospelým naformuluje odporúčania pre plán osamostatnenia.

Odchod mladého dospelého

Psychológ poskytuje mladému dospelému poradenstvo zamerané na zvládnutie odchodu z centra, vedie s mladým dospelým podporné rozhovory, venuje sa jeho predstavám, očakávaniam, možnostiam, potrebám ako aj obavám z osamostatnenia. V prípade potreby mu sprostredkuje služby iného pomáhajúceho pracovníka.

 

12. Opis tvorby a vyhodnocovania čiastkových plánov individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, opis tvorby a vyhodnocovania individuálneho plánu odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou alebo plánu odbornej práce s plnoletou fyzickou osobou

Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa je súbor čiastkových plánov vykonávania odborných činností v centre, ktoré smerujú k naplneniu hlavného cieľa odbornej práce s dieťaťom, jeho rodinou alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ďalšími fyzickými osobami. Tento cieľ určí orgán SPODaSK a centrum spoločne, pri prijatí dieťaťa do centra na pobytové opatrenie súdu najneskôr v lehote dvoch týždňov. Cieľ je možné na základe vyhodnotenia prijatých opatrení a úloh zmeniť, avšak nie skôr ako po dvoch mesiacoch. Okrem určeného cieľa odbornej práce obsahuje kontaktné údaje na koordinátorov plnenia plánu a úloh na strane centra ako aj na strane orgánu SPODaSK. Vo všetkých potrebách dieťaťa  naše centrum úzko spolupracuje s orgánom SPODSK, najmä však pri sanácii rodinného prostredia, výchovných opatreniach, NOS, odchodu dieťaťa do pestúnskej starostlivosti a osvojenia.

Čiastkové plány individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, ktoré nadväzujú na jeho hlavný cieľ sú:

a) plán sociálnej práce,

b) plán výchovnej práce s dieťaťom,

c) hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa centra,

d) plán činnosti pre rodinu počas krátkodobých pobytov dieťaťa v rodinnom prostredí,   najmä v procese sanácie.

 

Podkladom pre vypracovanie čiastkových plánov je komplexná diagnostika dieťaťa (sociálna, zdravotná, psychologická, pedagogická, špeciálnopedagogická) a jeho rodiny, vrátane výstupov z úvodnej prípadovej konferencie, na ktorú sú prizvaní všetci podstatní aktéri v živote dieťaťa.

Organizovanie prípadových konferencií, plánovanie sociálnej práce a jej vyhodnocovanie v centre vykonáva sociálny pracovník. Plán sociálnej práce sa vyhodnocuje s ohľadom na stanovenie termínov v pláne, najneskôr však o šesť mesiacov od jeho vypracovania, resp.  posledného vyhodnotenia.

 

            Plán sociálnej práce obsahuje:

a) mieru ohrozenia dieťaťa určenú orgánom SPODaSK

b) zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny,

c) spolupracujúce subjekty na tvorbe plánu sociálnej práce, ak sa na tvorbe                       plánu sociálnej práce podieľali,

d) ciele sociálnej práce v centre,

e) konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov

- centra vrátane metód sociálnej práce,

- orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

- plánu sociálnej práce s rodinou orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a                             sociálnej kurately,

- obce, akreditovaného subjektu, ak sa podieľajú na plnení plánu                                       sociálnej práce,

- ďalších osôb, ak boli v pláne určené úlohy pre tieto osoby,

f) kritérium hodnotenia splnenia alebo úlohy a termín prehodnotenia úlohy,

g) výsledok prehodnotenia plnenia úloh,

h) výsledok prehodnotenia miery ohrozenia dieťaťa,

i) ďalšie rozhodujúce skutočnosti.

 

Súčasťou plánu sociálnej práce je plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého spracovaný najmenej rok pred dovŕšením plnoletosti dieťaťa a plán osamostatňovania sa mladého dospelého, ktorého súčasťou je aj predpokladaný spôsob zabezpečenia si ďalšieho bývania.

 

Plán výchovnej práce s dieťaťom vypracováva profesionálny náhradný rodič spolu s dieťaťom (s ohľadom na jeho vek a rozumové schopnosti). Plán je vypracovávaný na začiatku kalendárneho mesiaca na obdobie jedného mesiaca, začiatkom nasledujúceho mesiaca je spoločne vyhodnotený a súčasne je vypracovaný plán na ďalší mesiac. Vyhodnotené plány výchovnej práce odovzdáva profesionálny náhradný rodič sociálnemu pracovníkovi najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

 

Plán činnosti pre rodinu počas krátkodobých pobytov dieťaťa v rodinnom prostredí, najmä v procese sanácie, obsahuje úlohy pre rodiča a úlohy pre dieťa. Plán vypracováva profesionálny náhradný rodič. Po návrate dieťaťa z pobytu tento plán vyhodnotí.

 

Hlavné úlohy psychologickej činnosti pri napĺňaní cieľa individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa vypracováva a spravidla v šesť mesačných intervaloch vyhodnocuje psychológ centra.

 

Špeciálnopedagogickú činnosť bude centrum zabezpečovať so špeciálnymi pedagógmi v rámci jednotlivých škôl a taktiež CPPPaP a špeciálnopedagogických centier.

 

Uvedené plány a hlavné úlohy starostlivosti poskytovanej odbornými zamestnancami centra sú v písomnej podobe a sú súčasťou dokumentácie dieťaťa. Komplexné zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny sa realizuje spravidla po šiestich mesiacoch.

 

 

13. Podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery

Centrum koordinuje, napomáha a spoluorganizuje rôzne záujmové činnosti, športové činnosti, kultúrne činnosti, rekreačné činnosti a iné voľnočasové aktivity.

Pri všetkých typoch činností sa rešpektuje individualita dieťaťa, jeho schopnosti, talenty, fyzická vyspelosť a prejavy jeho náboženského vyznania a viery, ak vôbec nejakú má.

V takmer každej profesionálnej náhradnej rodine sa v rámci rodinného domu nachádza i jeho rekreačná časť slúžiaca k relaxu a k odpočinku. PNR disponujú športovými pomôckami a zariadeniami ako bicykle, kolobežky, šmykľavka, trampolína, pieskovisko, hojdačka, nafukovací bazén a pod. PNR s dieťaťom využíva vo svojej obci a okolí verejné detské ihrisko, futbalové ihrisko, rekreačnú zónu obce, lesopark, dopravné ihrisko a pod.. PNR je povinný zabezpečiť zverenému dieťaťu taký typ aktivity (športovej, umeleckej,…) po ktorej dieťa túži, má talent a nie je ani prekážka k realizácii konkrétnej aktivity. Jednotlivú aktivitu dieťaťa PNR zabezpečuje formou krúžkov organizovaných napr. školou, Centrom voľného času, telovýchovných jednôt, športových oddielov, kultúrnych, tanečných a speváckych súborov.

K úspešnej socializácii a spoznávania rovesníkov, nadviazania nových priateľstiev a vzťahových väzieb, centrum v spolupráci s PNR vyhľadáva a sprostredkováva letné a zimné detské tábory. V rámci kultúrnej činnosti sa deti zúčastňujú zábavných a kultúrnych podujatí organizovaných subjektmi pôsobiacimi v blízkom okolí centra, resp. bydliska PNR. PNR najčastejšie využíva aktivity, ktoré ponúka školské, predškolské zariadenie, Centrum voľného času, obec a občianske združenia a pod.

Dieťaťu centra je v plnom rozsahu umožnené rozvíjať svoje náboženské vyznanie viery i aktivity. Dieťa, ktoré náboženské vyznanie a vieru neprejavuje, nie je do prejavu nútené a jeho postoj je akceptovaný.

 

 

 

14. Opis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre

Zdravotná starostlivosť detí v zariadení je zabezpečovaná prostredníctvom siete zdravotníckych zariadení.

Centrum zabezpečuje pravidelné preventívne lekárske prehliadky, plánované lekárske vyšetrenia a kontroly u odborných lekárov, ako aj vyšetrenia pri akútnom ochorení.

 

Všeobecnú pediatrickú starostlivosť poskytujú deťom ambulancie v blízkosti bydliska profesionálnych náhradných rodičov a to:

-                     v Malackách MUDr. Maršalková,

-                     v Moravskom Sv. Jáne MUDr. Chynoranský,

-                     vo Veľkom Biely MUDr. Dolánová, MPH.,

-                     v Novej Dedinke MUDr. Kisová,

-                     vo Veselom MUDr. Štefkovej,

-                     v Nových Zámkoch MUDr. Tamaškovičová,

-                     v Gajaroch MUDr. Speváková

 

Každé dieťa ma zabezpečenú aj pravidelnú stomatologickú zdravotnú starostlivosť pokiaľ možno v najbližšom okolí bydliska PNR.

 

Špecializovaná lekárska starostlivosť pre deti sa zabezpečuje v najbližšom okolí bydliska PNR, kde konkrétny špecialista vykonáva svoju odbornú prax. Ak detský lekár odôvodnene rozhodne o vyšetrení dieťaťa i ďalej od bydliska PNR, akceptujeme aj túto skutočnosť.

 

Vyšetrenia v odborných ambulanciách:

-           detský ortopéd, Malacky

-           detská endokrinologická ambulancia, Piešťany,

-           imunologická ambulancia, Piešťany,

-           rádiodiagnostické oddelenie, Piešťany

-           LSPP detské, Piešťany

-           nefrologická ambulancia, Nové Mesto nad Váhom

-           odborná ambulancia ORL, Trnava

-           Pediatrický neurológ, Trnava

-           klinický imunológ a alergológ, Piešťany

-           oddelenie klinickej genetiky, Bratislava

-           gastroenterologická ambulancia Trnava, Bratislava

-           psychiatrická ambulancia, Trnava, Bratislava

-           čelustný ortopéd, Senica

-           neurologická ambulancia, Bratislava

-           chirurgická ambulancia OÚP, Bratislava, Malacky

-           očná ambulancia Malacky, Senica

-           gynekologická ambulancia Senica

 

 

Výber pediatra a odborných lekárov pre deti pokiaľ možno uskutočňuje profesionálny náhradný rodič a v zložitejších prípadoch výber lekára konzultuje PNR s odborným tímom a riaditeľom zariadenia.

 

Ak dieťa umiestnené v centre ochorie, starostlivosť mu zabezpečuje PNR, vrátane dodržiavania liečebného režimu a podávania liekov. Ak sa zdravotný stav akútne zhorší a dieťa sa nachádza v PNR, tento mu poskytne prvú a inú adekvátnu pomoc. Ak je potrebné privolá RZP, resp. vyhľadá s dieťaťom neodkladne lekársku starostlivosť. O udalosti bezodkladne informuje riaditeľa domova, sociálneho pracovníka, resp. riaditeľom poverenú osobu. PNR všetky kroky dôsledne písomne zaznamená. V prípade hospitalizácie dieťaťa sociálny pracovník informuje biologických rodičov dieťaťa. V prípade akútnej operácie, nie je nevyhnutné žiadať o súhlas rodičov. Počas hospitalizácie dieťaťa ostávajú zamestnanci centra s dieťaťom v telefonickom a pokiaľ je to možné aj v osobnom kontakte, alebo PNR je spolu s dieťaťom hospitalizovaný.

 

PNR neustále sleduje zdravotný stav dieťaťa, ktorý vrátane podávania liekov. Všetku aktivitu PNR zaznamenáva. Prehľad o zdravotnom stave a poskytnutej zdravotnej starostlivosti v danom mesiaci je uvádzaný v pravidelnom vyhodnocovaní individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Profesionálny náhradný rodič lekárske správy z odborných vyšetrení odovzdáva sociálnemu pracovníkovi, ako súčasť spisovej dokumentácie dieťaťa.

 

Mladý dospelý si uplatňuje právo si samostatne vybrať akéhokoľvek lekára pre dospelých a formu zdravotnej starostlivosti. Ak mladý dospelý prejaví záujem o pomoc týkajúcu sa jeho zdravotnej starostlivosti o jeho osobu, tak mu centrum vyhovie a napomáha mu pri výbere jednotlivých lekárov a foriem starostlivosti.

 

Počas krátkodobého pobytu dieťaťa mimo centra zabezpečuje zdravotnú starostlivosť rodič, príbuzný alebo blízka osoba v plnom rozsahu, na základe splnomocnenia vydaného centrom.

 

15. Opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy na povolanie detí a plnoletých fyzických osôb do 25 roku veku (ďalej len „mladý dospelý“) po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa podľa § 55 zákona, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre

Každé dieťa, ktoré je prijaté do centra má zabezpečené vzdelávanie v systéme základných a stredných škôl, predškoláci môžu navštevovať aj materskú školu.

Dieťa z PNR spravidla navštevujú základné školy v mieste bydliska PNR, resp. podľa dohody PNR, odborného tímu a prípadne aj rodiča dieťaťa. Deti nižších ročníkov ZŠ sprevádza PNR  a dieťa vyšších ročníkov, pokiaľ to zdravotný stav a intelekt umožňuje, dochádza do školy samostatne, pešo a ak je škola v inej obci, alebo ďalej od bydliska PNR tak autobusovou dopravou.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a základnej školy podpisuje riaditeľ centra.

 

Aktuálne deti navštevujú tieto školské zariadenia.

 • Základná škola, Sekule
 • Základná škola, Nová Dedinka

 

Stredné školy deti a mladí dospelí navštevujú mimo bydliska PNR. Pri prechode dieťaťa na strednú školu, profesionálny náhradný rodič a odborný tím poskytuje dieťaťu v spolupráci so školou odborné poradenstvo. Ak má dieťa záujem, môže sa v doprovode PNR zúčastniť dňa otvorených dverí na stredných školách. Prihlášku na strednú školu podpisuje rodič dieťaťa. Ak miesto pobytu rodičov dieťaťa nie je centru známe alebo z iných dôvodov nemá s rodičom žiadny kontakt, podpisuje prihlášku riaditeľ centra. Sociálny pracovník zabezpečí informovanosť rodičov okamžite po ich kontakte s centrom.

Na stredné školy deti dochádzajú prostriedkami verejnej dopravy. Aktuálne deti navštevujú tieto stredné školy.

 • Spojená škola, Komárňanská ulica, Nové Zámky
 • Stredná zdravotnícka škola, Skalica

Prípravu na školské vyučovanie zabezpečujú profesionálni náhradní rodičia. Žiaci stredných škôl sa na vyučovanie pripravujú spravidla samostatne, v závislosti od ich potrieb a mentálnej schopnosti dieťaťa. PNR dieťaťu v prípade potreby poskytuje pomoc a podporu. Mladí dospelí sa na vyučovanie pripravujú prevažne sami. Dohľad nad dodržiavaním školských povinností a prípadnú pomoc a podporu im poskytuje PNR.

Ak má dieťa diagnostikované poruchy učenia, je individuálne integrované, škola mu vypracuje individuálny výchovno-vzdelávací plán. Pre takéto deti, ale aj pre dieťa, ktoré má len nedostatky vo vedomostiach alebo potrebuje doučovanie, prípravu na vyučovanie mimo centra zabezpečuje napr. špeciálny pedagóg alebo iný odborník.

Sociálny pracovník ale aj PNR aktívne spolupracuje so školou. PNR sa zúčastňuje rodičovských združení, so školou komunikuje aj bez vyzvania, monitoruje výsledky vzdelávacieho procesu. Ak má sociálny pracovník a tiež aj PNR prístup k elektronickej žiackej knižke, je sústavne informovaný o prospechu dieťaťa a jeho vzdelávacom procese a školských aktivitách. V prípade zhoršenia výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo zhoršenia iných dôležitých udalostí sa PNR minimálne raz za týždeň kontaktuje na učiteľa formou individuálnej dohody. Sociálny pracovník raz za polroka žiada od školy hodnotenie na dieťa.

Problémy vo vzdelávaní dieťaťa a celkove vo veciach školskej dochádzky rieši PNR, podľa potreby aj s odborným tímom, spoločne hľadajú riešenie, ako dieťaťu pomôcť.

V prípade potreby, PNR v spolupráci s odborným tímom centra zabezpečí dieťaťu návštevu napr. CPPPaP, logopéda, liečebného pedagóga a pod. Pravidelne a dôsledne pracuje s dieťaťom podľa odporúčania z odborných ambulancií a poradní.

 

Deti z PNR navštevujú materskú školu spravidla v mieste v mieste bydliska PNR. Deti do MŠ chodia výlučne v doprovode s PNR. O vhodnosti navštevovania materskej školy spolurozhoduje PNR s odborným tímom centra. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy podpisuje riaditeľ centra.

Aktuálne dieťa navštevuje predškolské zariadenia:

 • Materská škola, Rakovice

Centrum uhrádza všetky poplatky súvisiace so školskou dochádzkou na úrovni materskej školy, základnej školy, špeciálnej základnej školy a strednej školy. Deti prioritne navštevujú verejné školy.

Všetky dokumenty, tlačivá a súhlasy súvisiace so školskou dochádzkou dieťaťa podpisuje PNR, ktorý je k týmto úkonom splnomocnený. Žiacku knižku podpisuje tiež PNR.

Ak je nevyhnutné zmeniť dieťaťu školu, tá sa vyberá po odporúčaní najčastejšie psychológom a pokiaľ je to možné, takáto zmena sa konzultuje s biologickými rodičmi dieťaťa.

Mladí dospelí po ukončení pobytového opatrenia súdu sú naďalej centrom motivovaný a podporovaní k ďalšiemu získaniu vyššieho vzdelania. Predovšetkým si môžu ukončiť úplné stredoškolské vzdelanie končiace maturitnou skúškou, alebo po úspešnom ukončení strednej školy pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu prvého a druhého stupňa. Centrum zabezpečuje počas štúdia na strednej škole a taktiež na verejnej dennej vysokej škole celú starostlivosť. Štúdium na súkromnej vysokej škole si financuje mladí dospelí sám z vlastných zdrojov a pri externej forme štúdia sa mladí dospelí zamestná a všetky náklady súvisiace so starostlivosťou o seba, ako aj úhradu školného znáša sám.

 

 

16. Opis práv dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a opis práv rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre vrátane

Centrum pre deti a rodiny sv. Antona o.z., vychádza z:

 • Dohovoru o právach dieťaťa zákon č. 104/1991 Z. z.,
 • Dohovoru o právach dieťaťa so zdravotným postihnutím zákona č. 317/2017 Z. z.
 • Všeobecnej deklarácie ľudských práv (Charta ľudských práv).

 

Centrum pri nástupe dieťaťa do zariadenia, ak mu to intelektové schopnosti a primeraný vek dovolia upovedomí, že v rámci ochrany svojich práv sa môže obrátiť o pomoc i na inú osobu, ako zamestnanca centra, napr. na zamestnanca školy, obce, pediatra a inej tretej osobe alebo inštitúcie, napr. sociálneho pracovníka UPSVaR, polície a to všetko bez vedomia centra.

V zmysle podľa § 8 zákona č. 305/2005 Z. z.

(1) Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iný štátny orgán, ktorý je príslušný podľa osobitných predpisov chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa, zariadenie, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Všetky orgány, právnické osoby a fyzické osoby uvedené v prvej vete sú povinné poskytnúť dieťaťu okamžitú pomoc pri ochrane jeho života a zdravia, vykonať opatrenia na zabezpečenie jeho práv a právom chránených záujmov, a to aj sprostredkovaním tejto pomoci. To platí aj vtedy, ak dieťa nemôže vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť požiadať o pomoc samo, ale prostredníctvom tretej osoby.

(2) Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti rodičov vyplývajúce z rodičovských práv a povinností a práva osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, upravené osobitným predpisom.

            Dieťa má v PNR právo najmä na:

-                     stretávania sa a kontaktovanie sa so svojimi biologickými rodičmi, príbuznými a inými osobami s ktorými potrebuje byť objektívne v kontakte (tréner, učiteľ, vedúci krúžkov, rodič spolužiaka,…)

-                     právo bez obáv vyjadriť vhodným spôsobom svoj názor a postoj,

-                     právo na uplatnenie svojho vierovyznania a svetonázoru,

-                     právo na pravidelnú stravu a adekvátne ošatenie,

-                     právo na voľný čas a relax,

-                     právo na adekvátne dlhý spánok k jeho veku,

-                     právo doviezť si do PNR vhodného spolužiaka a kamaráta,

-                     právo na slobodný výber športovej a umeleckej činnosti a krúžkov,

-                     právo na výber školy,

-                     právo na vhodné hygienické a slušné bývanie v PNR,

-                     právo na vytvorenie priestoru na komunikáciu s PNR,

-                     právo zapájať sa do rodinných aktivít PNR, najmä však výlety s PNR, rodinné oslavy, športové a kultúrne podujatia,

-                     právo na svoj intímny priestor v PNR, vlastná izba, resp. zdielaná s iným dieťaťom.

 

 

V zmysle podľa § 9 zákona č. 305/2005 Z. z.

Rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, majú právo pri výkone svojich práv a povinností požiadať o pomoc orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iný štátny orgán, ktorý je príslušný podľa osobitných predpisov chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa, zariadenie, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; tieto orgány a akreditovaný subjekt sú povinné rodičovi a osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, túto pomoc poskytnúť v rozsahu svojej pôsobnosti.

1. Spôsob, akým dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou v centre, môže udržiavať kontakt s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým má blízky vzťah

Centrum, pokiaľ je to možné a ak si to samotné dieťa praje všemožne sa snaží, aby vzťah k rodine, k blízkym príbuzným a k prostrediu z ktorého dieťa vyšlo nezaniklo a vzťah sa udržiaval. Centrum podporuje a povzbudzuje obe strany, či už samotné dieťa i jeho rodinu i príbuzných, aby sa osobne navštevovali a preto:

a)      povoľuje krátkodobé návštevné pobyty u biologických rodičov a príbuzných

b)     umožňuje, aby rodičia a príbuzní prichádzali do centra na návštevu za dieťaťom

c)      podporuje a povzbudzuje, aby dieťa a taktiež biologickí rodičia a blízky príbuzní spolu komunikovali písomnou formou, telefonicky, cez sociálne siete

 

Centrum využíva nasledujúce formy kontaktu dieťaťa s rodinou a najbližšími príbuznými:

 

 • Plánovanie kontaktu dieťaťa a rodiča v centre

O vzájomný kontakt dieťaťa a jeho biologického rodiča, môže požiadať tak dieťa, ako aj jeho biologický rodič. Centrum musí preukazovať rodičovi i dieťaťu, že zo strany centra je ochota a je žiaduce, aby sa obe strany stretávali, z dôvodu rizika zaniknutia vzťahových väzieb. Biologický rodič oznámi centru deň a hodinu návštevy a vyjadrí svoju predstavu o dĺžke návštevy. Centrum zhodnotí možnosti vzájomného stretnutia s dieťaťom. Zamestnanci centra sa spýtajú samotného dieťaťa, či aj ono má záujme o stretnutie s rodičom. Ak si to dieťa z odôvodniteľných a objektívnych dôvodov nepraje, centrum neumožní stretnutie s rodičom a koná tak v najvyššom záujme dieťaťa. Ak má centrum vedomosť, že dieťaťu neprospeje stretnutie sa s jeho rodičom a dieťa by z takého stretnutia malo len psychickú ujmu a traumu, stretnutie sa nepovolí.

Centrum vyberie vhodnú miestnosť. Po vzájomnej dohode určí dĺžku stretnutia a taktiež v odôvodniteľných prípadoch môže byť pri vzájomnom stretnutí kompetentný pracovník centra. Centrum upozorní každého rodiča, aby sa k svojmu dieťaťu pri návšteve správal slušne, vhodne, nemanipuloval ním, nevyhrážal sa, na stretnutie neprišiel pod vplyvom návykových látok, neprinášal dieťaťu nevhodné darčeky a nepýtal si od dieťaťa peniaze.

Pokiaľ možno centrum od rodiča zistí, akú frekvenciu stretávania sa s dieťaťom požaduje a na jeho základe sa vypracuje harmonogram dohodnutých stretnutí.

 

 

 • Návšteva v rodine dieťaťa aj s pracovníkom centra

Zmysel takejto formy príchodu zamestnanca centra do biologického prostredia dieťaťa, je napomôcť samotnému dieťaťu aby cítil a vnímal podporu, aby pracovník centra vedel napomôcť k prvým momentom pobytu dieťaťa. Spravidla centrum sledujúc najvyšší záujem dieťaťa neumožní dieťaťu prenocovať, ale proces zbližovania sa obvykle začína práve niekoľkohodinovými návštevami v rodine  z ktorej bolo samotné dieťa vyňaté. Ak opakovane adaptácia prebieha pokojne a bezproblémovo, odborní tím v spolupráci s dieťaťom a jeho súhlasom umožní dieťaťu u svojej rodiny prenocovať a to za predpokladu, že aj samotný rodič dieťaťa, resp. príbuzný s tým súhlasí. Obvykle s dieťaťom chodí pracovník odborného tímu a ak je to žiaduce aj PNR.

 

Centrum umožňuje rodičovi v odôvodniteľných prípadoch navštíviť svoje dieťa priamo v domácnosti PNR, s čím súhlasí aj PNR. Postup plánovania návštevy je rovnaký, ako v prípade návštevy rodiča v centre, t.j. určí sa deň, hodina a dĺžka stretnutia. PNR sa však prvý krát stretne s biologickými rodičmi v centre, kde sú vzájomne predstavený. Ak je to nevyhnuté a centrum zhodnotí vhodnosť návštevy rodiča v PNR, centrum umožní návštevu. PNR v spolupráci s centrom vyberie vhodnú miestnosť na stretnutie rodiča s dieťaťom.

 

 • Návšteva biologických rodičov v centre

Je kľúčová formu pomoci, sanácie a zbližovaní dieťaťa s biologickou rodinou. Centrum takýmto spôsobom otvára brány, ukazuje cesty, spôsoby, že jeho jedným z najdôležitejších poslaní je udržiavať pevné vzťahy s rodinou dieťaťa, s jeho príbuznými a sprostredkovávať nádej, že dieťa má možnosť návratu do prostredia z ktorého bol vyňatý. Pracovníci centra vedome a cielene sa správajú úctivo a pravdivo, aby biologický rodič nadobudol presvedčenie, že sa nenachádza v opozícii voči centru, ale naopak, že centrum je voči nemu ústretové a nápomocné. V centre je na stretnutia s rodičmi a príbuznými vyhradená miestnosť. Ak biologický rodič a príbuzný požiada pracovníka centra o prechádzku so svojím dieťaťom, tak mu je to umožnené. Biologická rodina je vyzývaná a povzbudzovaná ku krokom, ktoré smerujú k návratu dieťaťa do rodiny a biologická rodina je vyzývaná aby svoje dieťa pozývala do domácnosti. Biologickému rodičovi dieťaťa je umožnené zúčastňovať sa aj pri úspechoch jeho dieťaťa, napr. prítomnosťou na školských, umeleckých, športových, kultúrnych podujatiach a vystúpeniach.

 

 

 • Pobyt dieťaťa mimo centra

Zamestnanci centra pred prvým krátkodobým pobytom dieťaťa prešetria podmienky v rodine, prípadne centrum požiada o súčinnosť zamestnancov orgánu SPODaSK. Rodič,

príbuzný alebo blízka osoba musí prejaviť záujem o krátkodobý pobyt dieťaťa v jeho domácom prostredí oficiálne, resp. telefonicky alebo písomne u sociálneho pracovníka centra a to minimálne 3 pracovné dni pred odchodom dieťaťa na pobyt. Centrum v tejto lehote oznamuje orgánu SPODaSK čas, miesto a dĺžku pobytu dieťaťa mimo centra. Orgán SPODaSK má v tomto čase priestor poskytnúť centru aktuálne informácie o rodinnom prostredí, ak je to potrebné v záujme dieťaťa.

Ak blízka osoba dieťa alebo fyzická osoba, ktorá je dieťaťu známa, má záujem, aby sa dieťa opakovane krátkodobo zdržiavalo mimo centra v jej prítomnosti, je povinná absolvovať informačné poradenstvo, v rozsahu najmenej 3 hodín. Informačné poradenstvo je zamerané na poskytovanie informácií o náhradnej starostlivosti, o právach dieťaťa v náhradnej starostlivosti, organizácii centra a postupe v rizikových situáciách pre dieťa. Sociálny pracovník vyhotoví písomný záznam o absolvovaní informačného poradenstva. Osoba, u ktorej dieťa je krátkodobo umiestnené je taktiež informovaná o všetkým špecifikách dieťaťa, jeho túžbach a potrebám, napr. denný režim dieťaťa. Všetky poskytnuté informácie centra majú smerovať, aby osoba ktorá dieťa prijíma do svojej domácnosti vedela čo najlepšie zvládnuť celú dĺžku pobytu dieťaťa

Pred plánovaným pobytom dieťaťa mimo centra, centrum rozhodne o poskytnutí príspevku na stravu pre dieťa. Príspevok na stravu vo výške stravnej jednotky alebo jej časti sa osobe vyplatí pri prevzatí dieťaťa z centra.

Keď sa dieťa zdržuje mimo centra, centrum sleduje a zaznamenáva aký vplyv na jeho psychiku a celkovú osobnosť mal pobyt a podľa toho plánuje ďalšie pobyty mimo centra, alebo ich naopak vylúči, ak nesplnili očakávania samotného dieťaťa a kompetentným pracovníkov centra a samotnej osoby u ktorej dieťa bolo.

 

 

 

 

 

2. Opis spôsobu, akým sa dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, môže obrátiť aj bez vedomia centra na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru

 

Centrum neobmedzuje deti v prípade, že sa chcú obrátiť na uvedené inštitúcie. Dieťa je informované o svojich právach a povinnostiach. PNR umožní dieťaťu telefonovať, napísať list, resp. email a poslať do bez dozoru PNR.

Možnosť obrátiť sa na orgán SPODaSK má dieťa aj počas pravidelnej návštevy dieťaťa konkrétnym zamestnancom tejto inštitúcie, nie však všetky deti poznajú „svojho sociálneho pracovníka“.

Kontakty na verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd a prokuratúru sú umiestnené na viditeľnom mieste pre dieťa a sú aj súčasťou tohto programu.

 • Verejný ochranca práv – písomne poštou alebo elektronicky e-mailom:

Kancelária verejného ochrancu práv

Grösslingová 35

P. O. Box 1

820 04 Bratislava 24

e-mail: detskyombudsman@vop.gov.sk

web: www.detskyombudsman.sk

 • Komisár pre deti – písomne poštou alebo mailom, telefonicky nonstop

Úrad komisára pre deti

Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava
Mail: info@komisarpredeti.sk

Web: www.komisarpredeti.sk

Telefón: +421 950 439 342
+421 2 32 19 16 91

 • Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím – písomne poštou alebo mailom, telefonicky

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Račianska 153

831 54  Bratislava

Mail: sekretariat@komisar.sk

Telefón:    +421 2 20 42 03 09

Web: www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk

 • Okresný súd Malacky – písomne poštou alebo mailom

Okresný súd Malacky

Mierové nám. 10

90119 Malacky

Mail: podatelnaOSMA@justice.sk

 

 

3. Opis podmienok doručovania pošty, prístupu na internet a používania telefónu

 

Doručovanie pošty

Každé dieťa a plnoletá osoba prijatá do Centra má právo udržiavať kontakt s blízkymi osobami – medzi ktoré patrí aj listový kontakt.

Doručovanie pošty prebieha v Centre uvedeným spôsobom – listy prevezme od doručovateľa poverený zamestnanec, najčastejšie sociálny pracovník, ktorý ich rozpošle, resp. osobne odovzdá adresátovi. Listy, pohľadnice a pod. PNR prečíta dieťaťu predškolského veku a všetkým deťom, ktoré nevedia čítať, ale taktiež i starším deťom, ktoré pre svoj mentálny a zdravotný postih nie sú schopné prečítať text. Úplne individuálne sa posudzuje korešpondencia, kde je silná indícia, že môže ísť o obsah napr. centru neznámej osoby, kde je podozrenie k nevhodnému obsahu s rizikom sexuálneho nabádania, služieb, navádzaniu k páchaniu  násilnej trestnej činnosti, rasovej nenávisti a pod. Z dôvodu najvyššej možnej ochrany dieťaťa a s jeho dovolením, list môže prečítať alebo ho môže ponúknuť k nahliadnutiu napr. PNR, psychológovi, vedeniu domova. Po analýze obsahu PNR s vedomím vedenia centra rozhodne o postúpení obsahu korešpondencie orgánom činným v trestnom konaní.

 

Prístup na internet a používanie telefónu

Používanie internetu a mobilného telefónu si profesionálna náhradná rodina stanovuje vo svojich interných pravidlách a to najmä s prihliadnutím na vek, osobnostnú výbavu a intelekt dieťaťa. PNR sa vedeniu domova písomne zaviazal, že bude a to v najvyššom záujme dieťaťa kontrolovať používanie internetu a jeho obsahu, ak je k tomu objektívny dôvod. Všetky nevhodné stránky ohrozujúce integritu osobnosti, mravný vývoj dieťaťa, taktiež všetky manipulatívne obsahy, PNR pokiaľ možno zablokuje v počítači dieťaťa a pokiaľ je to možné i v jeho mobilnom telefóne.

Mobilný telefón dieťaťa je po večierke (stanovuje PNR podľa veku dieťaťa) vypnutý.

 

17. Opis povinností dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, a opis povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, vrátane podmienok návštev v centre tak, aby návštevy nenarúšali program centra

 

Povinnosti dieťaťa umiestneného v centre (v prípade nášho zariadenia výlučne v PNR)

Snahou centra je, aby po prijatí dieťaťa do zariadenia bolo umiestnené priamo do PNR a takto sa predišlo a minimalizoval sa stres, strach a každé nepohodlie dieťaťa. Celý proces umiestňovania sa uskutočňuje priamo v PNR. Centrum tým sleduje najvyšší záujem dieťaťa. Pokiaľ to vek a intelekt umožní, citlivo a s láskou soc. pracovník oboznamujeme dieťa s novým prostredím a PNR. PNR oboznamuje dieťa s členmi jeho rodiny, s jeho novou izbou a bezprostredným okolím ako je záhrada, a pod.. Nasleduje rovnako citlivé oboznámenie dieťaťa s pravidlami, denným režimom, ktorý je prirodzene zabehnutý v PNR. Dieťa je detailne oboznámené, kedy vstáva do školy, kedy prebieha príprava na vyučovanie, za akých podmienok a ako môže tráviť voľný čas formou relaxácie, športu, záujmových krúžkov. Dieťa počas pobytu u PNR si primerane veku plní svoje povinnosti, udržuje si poriadok vo svojich osobných veciach, a to vždy počas dňa, pred odchodom do školy i po príchode zo školy. Učí sa vzájomnému rešpektu k PNR a členom jeho domácnosti. Dbá o svoju čistotu a hygienu a je vedený k spolupráci pri príprave jedla a ostatných domácich prác. Dieťa je povinné si riadne plniť povinnú školskú dochádzku a pripravovať sa na vyučovanie. Dieťa je povinné sa voči ostatným členom domácnosti a PNR chovať úctivo, slušne, rešpektovať práva ostatných detí a členov rodiny. Taktiež je povinné viesť zdravý životný štýl, nepoužívať alkoholické nápoje a nefajčiť. Zakazuje sa čo len experimentovanie s používaním drog a iných návykových látok. Dieťa musí chrániť osobný majetok PNR, vzhľadom na svoj vek a intelekt je zodpovedné za svoje správanie a konanie. Za nevhodné správanie a konanie znáša adekvátne dôsledky.

 

Povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, vrátane podmienok návštev v centre tak, aby návštevy nenarúšali program centra

Rodičovi je dovolené prichádzať na návštevu za svojím dieťaťom do centra v stave, ktorý žiadnym spôsobom neohrozuje zdravie, život a integritu dieťaťa, PNR a členov jeho domácnosti. Úplne sa vylučuje, aby rodič prišiel na návštevu v podnapitom stave, pod vplyvom návykových látok a v agresívnom postoji. V objekte centra a v domácnosti PNR sa vylučuje aby rodič fajčil, popíjal alkoholické nápoje, vulgárne sa správal a vyjadroval. Rodič je povinný dodržiavať dohodnuté pravidlá súvisiace s udržiavaním kontaktu s dieťaťom. Rodič záujem o stretnutie sa so svojím dieťaťom riadne ohlási a vyjadrí svoj názor, ako dlho chce byť s dieťaťom, a či žiada opustiť priestor centra/bydlisko PNR. Rodičia majú povinnosť informovať centrum o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu byť nápomocné počas dočasnej starostlivosti o dieťa v centre. Rodičia majú povinnosť informovať centrum o zmene svojho bydliska, pracoviska, ako aj iných dôležitých skutočnostiach, napríklad uzatvorení manželstva, narodení dieťaťa. Ďalej majú povinnosť platiť výživné na dieťa a tým úhradu za starostlivosť o dieťa na účet centra, v súlade s platnou legislatívou. Rodičia majú povinnosť oznamovať centru počas krátkodobých návštevných pobytov v ich domácnosti, kde sa budú zdržiavať, ak by išli s dieťaťom napr. na niekoľkodňový výlet, pobyt, návštevu mimo ich bydliska a pod.. Povinnosťou rodiča je priviezť dieťa späť do centra v dohodnutom čase a predložiť centrum vyhodnotený plán činnosti pre rodiny pre príslušný pobyt dieťaťa mimo centra. Povinnosťou rodiča je taktiež, aby plnil úlohy vyplývajúce pre neho z prípadových konferencií.

 

 

 

 

18. Taxatívny opis výchovných prostriedkov, ktoré je možné  uložiť za nedodržanie povinností podľa bodu 17, vrátane času ich trvania a možnosti prehodnotenia výchovného prostriedku, ak s jeho použitím dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, nesúhlasia

Každý výchovný prostriedok, jeho forma a rozsah musí v sebe niesť i motivačný rozmer a musí byť zmysluplný, mať preventívny charakter a musí byť adekvátny vzhľadom na závažnosť priestupku, veku a mentálnej spôsobilosti dieťaťa.

Za najúčinnejšie výchovné prostriedky sa považujú:

-                     metódy vysvetľovania, rozhovoru

-                     ústne upozornenie a napomenutie dieťaťa

-                     napomenutie a pokarhanie PNR

-                     napomenutia a pokarhanie riaditeľom centra

-                     obmedzenie času strávenom pri TV, počúvaním hudobných staníc, trávenie času za počítačom (okrem priamej prípravy na vyučovanie a vzdelávanie)

-                     obmedzenie Wi-Fi pripojenia

-                     obmedzenie používania mobilného telefónu, okrem objektívne potrebného kontaktu rozhovoru s rodičom, prihliadajúc aby sa neporušili osobné práva dieťaťa

-                     obmedzí sa v aktivite, ktorú rád vykonáva a ktorá neohrozí jeho osobnostný rozvoj

-                     neposkytnutie celého vreckového v danom mesiaci, v zmysle platnej legislatívy.

 

Za neplnenie povinností dieťaťa, centrum ukladá nasledovné výchovné prostriedky:

-                     odloženie výhody, zábavy, po dobu splnenia si svojich povinností

-                     odoprenie alebo zákaz výhody na jeden až tri dni a to podľa závažnosti nevhodného správania

-                     nesúhlas s aktivitou mimo centra

-                     napomenutie PNR za menej závažné poruchy v správaní

-                     ak je napomenutie PNR neúčinné, dôsledkom je zákaz sledovania programu v televízii, resp. zákaz používania PC a telefónu na jeden deň, okrem výslovne edukačných aktivít, ktoré súvisia s prípravou na vyučovanie a taktiež je možné udeliť výnimku v objektívnych a nevyhnutných prípadoch.

-                     pokarhanie PNR za závažnejšie poruchy v správaní, pokiaľ mohlo dieťa centra doposiaľ samostatne vychádzať na vychádzky, dôsledkom je zákaz individuálnych vychádzok na jeden až tri dni

 

Ak výchovné prostriedky, ktoré uložil PNR boli neúčinné, resp. s nimi dieťa nesúhlasilo, nestotožnilo a nesplnilo, riaditeľ centra uloží výchovné prostriedky na dobu trvania tri dni až jeden mesiac a to podľa závažnosti priestupku, jeho motívu, veku dieťaťa a spoločenských dôsledkov.

Ak zlyhajú všetky výchovné prostriedky nariadené riaditeľom centra, najmä pri trestnej činnosti, ten zvolá odborný tím centra a zváži taký druh opatrenia, kde odborný tím navrhne kontakt resp. dočasné umiestnenie dieťaťa, do takého typu špecializovanej ambulantnej alebo pobytovej starostlivosti, ktoré kompetenčne môže v konečnom dôsledku eliminovať resp. minimalizovať taký druh nežiaduceho správania, pre ktorý sa dieťa dostalo do tohto štádia. Centrum oznámi SPODSK závažnosť v správaní sa dieťaťa a ten po vyhodnotení situácie podá návrh na príslušný súd, ktorý rozhodne o prípadnom premiestnení dieťaťa z centra do iného zariadenia.

 

Časové trvanie výchovného prostriedku sa posudzuje u každého dieťaťa individuálne, podľa jeho veku, intelektu a závažnosti zlyhania.

Z dôvodu pozitívnej zmeny správania sa dieťaťa, môže PNR resp. riaditeľ a odborný tím centra zmierniť alebo upustiť od uloženia východného opatrenia.

 

19. Spôsob poskytovania vreckového podľa § 66 zákona

Počas vykonávania pobytového opatrenia súdu je mesačne deťom (od šesť rokov veku)  a mladým dospelým pripravujúcim sa na povolanie vyplácané vreckové.

-            Dieťaťu umiestnenému  v profesionálnej náhradnej rodine je vreckové poukazované prevodom na účet profesionálneho náhradného rodiča spolu s finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie potrieb dieťaťa.

 

O spôsobe využitia vreckového rozhoduje dieťa, resp. sa mu pri jeho používaní poskytne potrebná pomoc zohľadňujúca jeho vek a rozumovú vyspelosť. Ak je to vhodné alebo účelné, vreckové možno poskytnúť vo viacerých splátkach v mesiaci alebo so súhlasom dieťaťa možno vreckové alebo jeho časť uchovať na určitý čas. Profesionálny náhradný rodič vreckové do 6. dňa v mesiaci vyplatí dieťaťu, ktoré si vreckové prevezme a prevzatie potvrdí svojim podpisom. Pri narábaní s vreckovým je dieťa usmerňované profesionálnym náhradným rodičom a je vedené k zmysluplnému využívaniu finančných prostriedkov, resp.  k sporeniu na hodnotnejšie predmety, ktoré si dieťa túži zakúpiť.

Za dieťa, ktoré ešte nevie písať preberá vreckové profesionálny náhradný rodič, ktorý zdokladuje sociálnemu pracovníkovi využitie vreckového pre dieťa.

Vzhľadom k tomu, že poukazovanie vreckového má plniť účel k získavaniu základnej finančnej gramotnosti dieťaťa, je jeho použitie kontrolované a dokladované bločkami.

Centrum nevyplatí vreckové dieťaťu za dni, kedy sa dieťa bez súhlasu zdržiavalo mimo centra.

 

 

 

 

 

20. Opis postupu v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva pobytové opatrenie v centre, vrátane postupu pri nedovolenom opustení centra dieťaťom, pri úraze dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, vážnych nezhodách medzi deťmi a deťmi a zamestnancami centra.

 

Opis postupu pri nedovolenom opustení centra

Pokiaľ by dieťa svojvoľne a bez vedomia PNR opustilo rodinu (centrum), nepríde z vychádzky, zo školy, z voľnočasovej aktivity, resp. z návštev dohodnutý čas a pokiaľ ho PNR nevie telefonicky zastihnúť a ani ho fyzicky dohľadať, pokiaľ je predpoklad, že by sa mal nachádzať v blízkosti bydliska PNR, zamestnanec centra je povinný takúto skutočnosť bezodkladne nahlásiť vedeniu domova a v odôvodniteľných prípadoch nahlásiť nevrátenie sa dieťaťa do PNR nahlásiť na najbližšej polícii.

Ak sa dieťa v určenom čase od vyzvania rodičov alebo blízkych osôb do centra nevráti, neprítomnosť dieťaťa sa považuje za opustenie centra bez súhlasu. Profesionálny rodič je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť najbližšiemu útvaru policajného zboru, s ktorým následne komunikuje sociálny pracovník alebo riaditeľ.

Na zabezpečenie všetkých potrebných údajov o dieťati pre potreby policajného zboru je PNR v spolupráci so sociálnym pracovníkom povinný vypracovať vopred tlačivo

Sociálny pracovník najbližší pracovný deň túto skutočnosť oznámi súdu, ktorý nariadil ÚS, PO alebo uložil VO a príslušnému ÚPSVaR. Všetky informácie o opustení centra bez súhlasu a súvisiace okolnosti sa evidujú v IPRODe, profesionálny rodič ich zaznamená v pláne výchovnej práce, sociálny pracovník v pláne sociálnej práce.

 

Pri úraze dieťaťa

Úraz dieťaťa, ktorý nie je potrebný ošetriť lekárom, ošetrí profesionálny náhradný rodič bežným spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia podrobne zaznamená v Denníku dieťaťa.

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, PNR informuje riaditeľa. Podľa vážnosti úrazu zamestnanec odvedie dieťa na lekárske ošetrenie. V prípade potreby PNR volá RZP – 155 alebo 112. Do príchodu RZP postupuje podľa pokynov zdravotníkov. Po návrate z ošetrenia podrobne zaznamená úraz. Lekársky záznam o ošetrení úrazu je následne odovzdaný detskej lekárke a sociálnemu pracovníkovi centra, ktorý ho založí do spisovej dokumentácie dieťaťa.

V prípade život ohrozujúceho úrazu PNR okamžite volá RZP – 155 alebo 112 a súbežne poskytne dieťaťu prvú pomoc. Všetko podrobne zaznamená, a to: deň, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, popis ako k úrazu došlo, svedkov úrazu, zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu. PNR informuje riaditeľa centra o mimoriadnej udalosti.

 

V prípade úmrtia dieťaťa/mladého dospelého, PNR je povinný:

-                     ponechať mŕtve telo po dobu dvoch hodín od úmrtia na lôžku,

-                     privolať obhliadajúceho lekára,

-                     zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov tak, aby nemohlo dôjsť k zámene,

-                     podľa záverov obhliadajúceho lekára kontaktovať pohrebnú službu ohľadom prevozu na pitvu alebo uloženia ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia

-                     bezodkladne oznámiť úmrtie riaditeľovi centra.

 

V prípade seba poškodzovania dieťaťa, PNR je povinný:

-                     upokojenie dieťaťa a rozptýlenie jeho pozornosti,

-                     odobratie nebezpečného predmetu od dieťaťa,

-                     poskytnutie prvej pomoci (podľa potreby),

-                     v závislosti od povahy situácie privolanie RZP, prípadne polície,

-                     zabezpečenie hospitalizácie (podľa potreby),

-                     zaznamenanie celej udalosti v Denníku dieťaťa (obdobne ako pri úraze),

-                     informovanie riaditeľa centra o mimoriadnej udalosti.

 

Útok dieťaťa na iné dieťa prípadne inú osobu alebo poškodzovanie budovy alebo zariadenia centra v afektívnom záchvate

-                      okamžite privolať inú dospelú osobu,

-                      odstránenie z dosahu agresora nebezpečné predmety,

-                      fixácia dieťaťa prostredníctvom inej osoby,

-                      evakuácia ostatných detí do bezpečia,

-                      podanie adekvátnej liekovej terapie podľa odporučenia odborného lekára, ak je to možné,

-                      sledovanie upokojovania dieťaťa, v závislosti od povahy situácie privolanie RZP 155 alebo 112, prípadne polície – 158

-                      zabezpečenie hospitalizácie (v prípade potreby),

-                      po odznení mimoriadnej situácie zaznamenanie celej udalosti v Denníku dieťaťa (obdobne ako pri úraze),

-                      informovanie riaditeľa centra o mimoriadnej udalosti.

 

 

Postup pri vážnych nezhodách medzi deťmi a deťmi a zamestnancami centra

-                      vážne nezhody medzi deťmi

Postup pri riešení vážnych nezhôd medzi deťmi centra primárne rieši PNR. V prípade, ak profesionálny rodič nedokáže nezhody medzi deťmi riešiť sám, osloví odborný tím centra. Na spoločnom stretnutí odborný tím v spoluprácu s PNR  vypracuje plán zlepšenia nežiaduceho správania, ako s deťmi pracovať, aby sa problémy odstránili. Vyšpecifikuje ako s jednotlivými deťmi komunikovať a pracovať, aby sa vzniknuté problémy eliminovali.

Odborný tím taktiež určí termín, kde sa vyhodnotia všetky výsledky navrhnutých postupov. Ak ani tento krát nie je problém odstránený,  navrhnú sa ďalšie riešenia. Jedným z nich je obrátenie sa na špecializovaných odborníkov, ktorí nemusia byť zamestnancami centra. Ak príde k dosiahnutiu odstránenia, resp. maximálneho minimalizovania vzniknutého problému, môže odborní tím konštatovať problém za vyriešený.

-                     vážne nezhody medzi deťmi a zamestnancami centra

Ak zamestnanci centra objektívne nie sú schopní riešiť konflikty medzi nimi samotnými a deťmi, tieto konflikty rieši odborní tím Centra. Ak sa konflikty týkajú samotného odborného tímu a detí, odborní tím požiada o pomoc a riešenie riaditeľa centra. Riaditeľ centra po dôkladnom vyhodnotení vzniknutej situácie môže požiadať o pomoc aj ďalších externých odborníkov.

 

 

 

 

 

V Rohožníku, dňa 29.6.2018

 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Ján Dubníček

                                                                                        riaditeľ Domova detí sv. Antona o.z.